Bouw jij mee aan Bedum ?

Besluitenlijst 16 mei 2023 college van B&W gemeente Het Hogeland

Herbestemming vijf percelen grond Vierhuizen

Het college heeft het bestemmingsplan ’Hoofdstraat 2 Vierhuizen’ vastgesteld. Met dit plan kunnen vijf percelen een nieuwe bestemming krijgen. In de bestaande schuur aan de noordkant kan een woning gerealiseerd worden. Het landschap er omheen kan een natuurinclusieve inrichting krijgen. Hobbymatig boeren is er ook mogelijk. Aan de zuidkant is ruimte om het perceel een woonbestemming te geven. Dat deel heeft nu nog een agrarische bestemming maar wordt niet als zodanig gebruikt. . 

Het nieuwe bestemmingsplan sluit aan bij de huidige en gewenste functies op deze locatie. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het bestemmingsplan. 

College stemt in met fusie schoolbesturen

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de conceptstatuten van de stichting die voortkomt uit het samengaan van schoolbesturen Marenland en Noordkwartier.

Het aantal leerlingen in de regio Noord-Groningen daalt. Deze trend zet zich de komende jaren voort. Dit betekent dat ook het aantal leerlingen in het basisonderwijs daalt. Samenwerken is belangrijk om kwalitatief goed onderwijs aan te kunnen blijven bieden. Schoolbesturen Marenland en Noordkwartier willen deze samenwerking aangaan door als één organisatie verder te gaan. Naast openbare en protestants-christelijke scholen zijn er ook samenwerkingsscholen. Op deze manier blijft onderwijs voor iedereen dichtbij. 

“Samenwerken draagt bij aan toekomstbestendig onderwijs in Het Hogeland”, zegt onderwijswethouder Karen Hansems. “Zo blijft het basisonderwijs voor ieder kind in Het Hogeland dichtbij huis beschikbaar en verstevigen we de onderwijskwaliteit.” 

Extra uren voor jongerenwerk verlengd tot 1 januari 2024

Het college heeft besloten de extra uren voor jongerenwerk in Uithuizen en Winsum door te laten lopen tot 1 januari 2024. Sinds 2021 is er extra geld beschikbaar vanuit de Rijksoverheid om de negatieve gevolgen van de maatregelen tegen corona tegen te gaan. Destijds werd besloten een deel van dat geld te besteden aan 18 uur per week extra inzet op jongerenwerk. Door onder meer de gedwongen sluiting van jeugdsozen waren jongeren de dupe van de maateregelen. Met de extra inzet konden er voor jongeren activiteiten worden georganiseerd. Zo kon ook overlast voorkomen worden.

Het college is tevreden over de resultaten en wil daarom dat de extra inzet in ieder geval tot het eind van 2023 blijft doorlopen. Momenteel wordt gekeken wie het jongerenwerk volgend jaar zal uitvoeren in de gemeente. Dan worden er ook nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van het jongerenwerk.

Facebook TwitterLinkedin
Sint 2023Sint 2023
Black Friday 2023Black Friday 2023
GamesGames
­