Prestatieafspraken op gebied van volkshuisvesting  - college van de gemeente Het Hogeland 
 
Het college van de gemeente Het Hogeland stemt in met het concept van de Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2021. Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken de prestatieafspraken over een aantal wettelijk vastgelegde thema's.  Daarbij gaat het om onderlinge samenwerking, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad. Daarnaast gaat het om afspraken over duurzaamheid; veilig wonen, huisvesting voor specifieke doelgroepen, leefbaarheid en versterking.
 
De afspraken worden jaarlijks geactualiseerd.
 
In Het Hogeland worden met de volgende woningcorporaties afspraken gemaakt: SUW, De Delthe, Woongroep Marenland, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen. Ook Huurdersorganisatie Uithuizen, Huurdervereniging De Delthe, Huurdersvereniging De Maren, Huurdersvereniging De Huurder,Huurdersplatform Bedum-Ten Boer en Huurdersvereniging De Marne De Terpen zijn bij de afspraken betrokken.

De prestatieafspraken hebben een relatie met de vast te stellen Woonvisie van Het Hogeland. 

Facebook TwitterLinkedin
­